เราเป็นสถาบันที่ทำการสอน เกี่ยวกับ

  • 1.การปรับบุคลิก - นิสัย ในด้านต่างๆ
  • 2.การพัฒนา ด้านการพูด
  • 3.การพัฒนาด้าน การคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ
  • 4.การพัฒนาตนเอง ในด้านต่างๆ
  • 5.การฟื้นฟูสมอง ความจำ-การพูด-การอ่านเขียน

 

การสอนของเรา  ไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน